Regulamin

REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY KURSANTÓW W SZKOLE UMIEJĘTNOŚCI UŻYTECZNYCH PROGRES W ŻAGANIU.

1

Wstęp:

SZKOŁA UMIEJĘTNOŚCI UŻYTECZNYCH PROGRES prowadzi szkolenia na kategorie „B" prawa jazdy, na podstawie zezwolenia o numerze 00330810 wydanego przez Starostwo Powiatowe Wydział Komunikacji w Żaganiu .

W ramach prowadzonych szkoleń SZKOŁA UMIEJĘTNOŚCI UŻYTECZNYCH PROGRES zobowiązuje się do przeprowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych w ilości godzin zawartych w programie kursu, zgodnie z ustawą Prawo o Ruchu Drogowym dotyczącej osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdami oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury.

2

Proces zapisu na kurs:

Osoba ubiegająca się o uprawnienie do kierowania pojazdem silnikowym może rozpocząć szkolenie po ukończeniu 18 roku życia, lub najwcześniej trzy miesiące przed osiemnastymi urodzinami. Zapisując się na kurs prawa jazdy kursant zawiera umowę ze SZKOŁĄ UMIEJĘTNOŚCI UŻYTECZNYCH PROGRES dotyczącą wyszkolenia w zakresie kategorii B prawa jazdy. Szkoła przyjmując kursanta zobowiązuje się do profesjonalnego przeszkolenia teoretycznego i praktycznego kursanta w zakresie wybranej kategorii prawa jazdy, oraz po zdaniu przez kursanta egzaminu wewnętrznego teoretycznego i praktycznego zaktualizowania profilu kandydata na kierowcę.

Osoba zapisująca się na kurs wypełnia wniosek do SZKOŁY UMIEJĘTNOŚCI UŻYTECZNYCH PROGRES (otrzymuje go bezpłatnie na pierwszych zajęciach organizacyjnych) w którym oświadcza, że zapoznała się z regulaminem i znane są jej wszelkie obowiązki wynikające z niniejszego regulaminu.

Aby zapisać się na kurs należy podać ( osobiście lub SMS )numer PKK (profil kandydata na kierowcę wydawany przez Starostwo Powiatowe) oraz PESEL.

Aby zdobyć numer PKK należy:

1.Wypełnić wniosek o wydanie uprawnień ( otrzymasz go na pierwszych zajęciach  lub dostępny jest w Starostwie Powiatowym na korytarzu - Dworcowa 39 Żagań.)

2.Mieć aktualne badania lekarskie( zrobisz je na pierwszych zajęciach - koszt lekarza to 200 zł lub u doktora Igora Bołdakowa na ul. Śląskej 21 w Żaganiu codziennie od 10-12)

3.Posiadać zdjęcie dowodowe en face.

4.Mieć podpisaną zgodę rodzica jeśli nie ma się 18 lat.

Niniejsze dokumenty należy złożyć w Starostwie Powiatowym w miejscu zamieszkania.

( Dla osób z powiatu żagańskiego Starostwo znajduje się w Żaganiu ul. Dworcowa 39)

Opłaty:

Kwota opłat za kurs prawa jazdy (znajduje się w cenniku kursów prawa jazdy) może być wpłacona w całości, lub rozdzielona na raty firmowe (maksymalny czas spłaty 90 dni)- termin ten może ulec przedłużeniu, jednakże niniejsza forma przedłużenia wymaga osobnej pisemnej formy oraz harmonogramu spłat. I rata w wysokości min. 900 zł. płatna przy dokonywaniu zapisu na kurs (przed rozpoczęciem szkolenia), II, III rata płatna w czasie trwania kursu. Raty w kredycie firmowym (90 dniowym) są nie oprocentowane obciążone opłatą jedorazową według cennika.

Osoba zapisująca się na kurs zobowiązuje się wnieść całą opłatę za szkolenie podaną w cenniku firmy. Nie wniesienie w całości opłaty za szkolenie w wymaganym terminie (tzn.90 dni od dnia rozpoczęcia szkolenia) upoważnia ośrodek szkolenia kierowców do przerwania szkolenia i wysłania wezwania do zapłaty. Jeżeli nadal wymagana kwota wraz ze stosownymi odsetkami o których mówi &10 regulaminu nie zostanie zapłacona ośrodek szkolenia kierowców występuje na drogę sądową przeciwko osobie, która zalega z zapłatą za kurs, lub ściąga wymaganą należność poprzez firmę windykacyjną.

wszelkie opłaty związane ze szkoleniem  szczegółowo regulowane są przez  cennik w zakładce szkoły iproges.pl/cennik i są dostępne całodobowo do wglądu. 

Ceny ustalane są 1 grudnia i 1 czerwca każdego roku.

4

Zniżki:

Wszelkiego rodzaju wygrane, lub otrzymane zniżki w opłacie za kurs odejmuje się od podstawowego cennika kursów prawa jazdy.

Obowiązujące w Szkole zniżki:

zgodnie z aktualnym cennikiem w zakładce cennik

5

Część praktyczna:

Po odbyciu 100% obowiązkowych zajęć teoretycznych uczestnik kursu rozpoczyna drugą część kursu, czyli praktyczną naukę jazdy.

Zajęcia praktyczne odbywają się pod kierunkiem instruktora praktycznej nauki jazdy. Instruktor jest osobą decydującą o programie szkolenia praktycznego (tzn. on dobiera ćwiczenia na poszczególnych lekcjach do potrzeb kursanta, tak aby go jak najlepiej przygotować do egzaminu i jak najlepiej nauczyć poruszania się po drodze, na łuku, oraz w strefach ruchu- parkowania). Aby umówić się na praktyczne lekcje jazdy należy skontaktować się z Instruktorem prowadzącym. Instruktor ustala jazdy w kolejności napływania zgłoszeń. Jazdy ustalane są w piątek  i sobotę na cały przyszły tydzień. Należy podać swoje godziny dostępności w piątek lub w sobotę każdego tygodnia .

Nie podanie swoich godzin dostępności w piątek lub sobotę powoduje tygodniową pauzę w jazdach. 

6

Egzaminy:

Egzamin wewnętrzny teoretyczny EWT:

 Zdaje się po odbyciu 100% zajęć teoretycznych w terminie ustalonym przez Instruktora. Pierwsze dwa egzaminy teoretyczne są bezpłatne. Każdy następny kosztuje -zobacz cennik.   Pozytywny wynik EWT  jest konieczny do zakończenia kursu!

Egzamin wewnętrzny praktyczny EWP:

Po odbyciu wszystkich obowiązkowych godzin jazd kursowych, kursant umawia się na Egzamin Wewnętrzny Praktyczny.  Terminy EWP można ustalić bezpośrednio z Instruktorem. Pierwszy EWP jest bezpłatny. Każdy następny kosztuje -zobacz cennik zł.

Jeżeli wynik egzaminu będzie negatywny należy zastosować się do sugestii instruktora Pamiętaj! Tu chodzi o Twoje i nasze bezpieczeństwo na drodze. Zadbaj o siebie. Zainwestuj w swoje umiejętności. Zaufaj instruktorowi!

Kurs prawa jazdy kończy się Egzaminem Wewnętrznym Teoretycznym i Praktycznym. Zaliczenie skutkuje dopuszczeniem do egzaminu państwowego teoretycznego i praktycznego (o zaliczeniu decyduje pozytywny wynik z egzaminu testowego oraz zdany egzamin praktyczny z jazdy). Egzamin ten jest przeprowadzany przez Kierownika Ośrodka Szkoleń Kierowców, lub osobę przez niego upoważnioną w ustalonych wcześniej terminach. Jeżeli nie zaliczysz EWT w pierwszym lub drugim podejściu - musisz przystąpić do egzaminu poprawkowego. Trzeci i kolejne EWT poprawkowy jest płatny według cennika. 

O dopuszczeniu do Egzaminu Wewnętrznego Praktycznego (EWP) decyduje instruktor szkolący. Jeżeli instruktor nie dopuszcza Cię do Egzaminu Wewnętrznego Praktycznego (EWP) powinieneś wykupić dodatkowe godziny jazdy, aby lepiej się przygotować do niego. Instruktor wie dokładnie czego Ci potrzeba i pomoże Ci przygotować się dobrze do egzaminu. Jeżeli zaliczysz EWP otrzymasz pieczątkę i podpis w swojej karcie i tym samym jesteś uznany za osobę przygotowaną do złożenia egzaminu państwowego praktycznego. Jeżeli nie zaliczysz EWP w pierwszym podejściu - musisz przystąpić do egzaminu poprawkowego. Cena EWP poprawkowego jest równa 1 godzinie jazdy dodatkowej. W przypadku stwierdzenia przez instruktora po 30-tu godzinach jazdy braku wymaganych umiejętności, Kierownik ośrodka ma prawo odmówić wydania zaświadczenia i sugerować dalsze praktyczne szkolenie. Każda godzina odbytych zajęć teoretycznych i praktycznych musi zostać wpisana do karty przeprowadzonych zajęć i potwierdzona podpisem instruktora i osoby szkolonej czyli Ciebie.

SZANOWNY KURSANCIE - EWT i EWP są konieczne na kursie i wynikają z ustawy "Prawo o ruchu drogowym", aby ocenić Twoją osobę ze znajomości zasad i przepisów ruchu drogowego, oraz poruszania się pojazdem i są przeprowadzane dla Twojego dobra, tak abyś oswoił się z czynnościami egzaminacyjnymi, z którymi spotkasz się na egzaminie państwowym. – PAMIĘTAJ, że później będziesz musiał poruszać się samodzielnie nie powodując zagrożenia w ruchu drogowym i do tego przez cały czas kursu będziesz przygotowywany a wewnętrzne egzaminy mają to zweryfikować. 

7

Odwoływanie jazd 

Kursant ma prawo do odwoływania jazd najpóźniej 24 godziy przed datą jazdy. 

Kursant ma prawo do trzykrotnego odwołania jazdy najpóźniej 24 godziny przed datą jazdy

Kursant ma prawo w czasie kursu odwołać jedną jazdę w tym samym dniu bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów, jednakże jeżeli kursant nie przyjdzie na jazdę lub  po raz kolejny  odwoła umówioną jazdę  w tym samym dniu to ponosi opłatę za zarezerwowany czas w  w wysokości ceny umówionej jazdy/jazd.  

Rozumiemy wszelkie komplikacje jednakże szanujmy nawzajem swój cenny czas!

 W czasie szkolenia praktycznego:

a) żadna lekcja nie przepada kursantowi, bez względu na to, z jakiego powodu się nie odbyła. b) instruktor oczekuje na spóźnionego kursanta 5 min. i nie wlicza tego czasu do czasu szkolenia. Może jednak skrócić lekcję w danym dniu z uwagi na inne terminowe zobowiązania i uwzględnić to w innym terminie.

c) kursant oczekuje na instruktora do 6-ciu min. Jeżeli w tym czasie instruktor się nie zgłosi oznacza to, że należy zadzwonić i ustalić co się stało( przez 10 lat - jedna taka sytuacja). SZANOWNY KURSANCIE - PAMIĘTAJ: Jeżeli nie chcesz ponosić dodatkowych kosztów, w wyjątkowych sytuacjach odwołuj jazdę na którą nie możesz przyjść - najlepiej dzień wcześniej. Potrafimy zrozumieć Twoją sytuację, niedyspozycję, to, że stroisz salę na 18 urodziny, ale staraj również i nas zrozumieć w ustalaniu terminów jazd. Nie blokuj terminów innym kursantom.

8

Zakończenie szkolenia:

W celu aktualizacji PKK kursanta należy ukończyć szkolenie podstawowe i uzyskać pozytywny wynik z EWT i EWP, oraz przedłożyć dokument źródłowy - kartę przeprowadzonych zajęć (podbitą pieczątką instruktorską i podpisaną przez osobę przeprowadzającą egzamin). Jeżeli wynik przynajmniej jednego egzaminu jest negatywny aktualizacja PKK nie może być wykonana.

9

Ustalenie terminu egzaminów państwowych:

Biuro firmy na wniosek osoby szkolonej może ustalić termin egzaminu państwowego w WORD w Zielonej Górze  po wniesieniu przez wnioskodawcę opłaty wynikającej z cennika WORD. 

 

10

Odsetki:

Ustala się że po 90 dniu bezodsetkowym od pozostałej nie zapłaconej kwoty będą naliczane ustawowe odsetki karne.

            11

Uczestnik kursu ma zagwarantowaną cenę  przez okres 3 miesięcy od daty rozpoczęcia szkolenia. Po tym okresie jeżeli nie ukończy szkolenia a cena kursu wzrośnie jest zobowiązany do dokonania dopłaty (różnica w cenie kursu) wynikającej z nowego cennika kursu. Obejmuje to wszelkie przypadki związane z przerwaniem i ponownym wznowieniem szkolenia. Jeżeli uczestnik kursu nie dokona dopłaty organizator szkolenia ma prawo do nie wznawiania szkolenia i wystąpienia do firmy windykacyjnej w celu otrzymania stosownej zapłaty od uczestnika kursu oraz wstąpienia na drogę sądową.

12

          Dane osobowe: 

Uczestnik kursu przekładając swój numer PKK prosi o przyjęcie na kurs  i wyraża zgodę na warunki kursu, zgadza się na przetwarzanie jego danych osobowych i wizerunku na potrzeby marketingowe Szkoły Umiejętności Użytecznych zgodnie z ustawą RODO wprowadzoną  25 maja 2018r. 

Szkoła informuje, że wszystkie jazdy praktyczne są nagrywane ze względów bezpieczeństwa. Nagrywane są wszystkie polecenia głosowe oraz wizja z kabiny samochodu oraz zewnątrz pojazdu z przodu i z tyłu. Nagrania nie są wykorzystywane w żaden sposób, ani  nikomu nie są udostępniane. Kasują się samoistnie po upływie dwóch tygodni. 

Kursant może nie wyrazić zgody na nagrywanie jednakże wiąże się to z przerwaniem kursu na prawo jazdy.  W przypadkach sporynych możliwe jest odtworzenie jazdy na wniosek kursanta. 

Szkoła Umiejętności Użytecznych będąc administratorem danych zobowiązuje się do przestrzegania ustawy i nie udostępniania danych niezgodnie z nią.  Dane osobowe udostępniane są:

Starostwu Powiatowemu w Żaganiu celem utworzenia profilu kandydata na kierowcę.

Wojewódzkiemu Ośrodkowi Ruchu Drogowemu w Zielonej Górze- celem ustalenia egzaminów państwowych

InfoCar i PWPW - stronom obsługującym elektroniczny przepływ danych między starostwem, WORDEM i szkołami jazdy.

Instruktorom zatrudnionym w Progres Szkole- celem weryfikacji osoby i odbycia szkolenia.

Kurant może w każdej chwili złożyć  pisemny wniosek o nieudostępnianiu jego danych osobowych ani wizerunku.  Szkoła po otrzymaniu takiego wniosku po rozliczeniu  z kursantem zwróci   numer PKK  do bazy Starostwa Powiatowego.

 

13

Rezygnacja: 

Kursant będący uczestnikiem kursu może przerwać kurs podstawowy  (teoretyczny lub praktyczny) w dowolnym momencie - zrezygnować z nauki w szkole Progres jednakże wiąże się to dla niego z poniesieniem opłaty w wysokości 100 zł oraz zwróceniem profilu kandydata na kierowcę bez możliwości zapisania się na egzamin praktyczny- ze względu na niezakończone szkolenie.

Zwrot opłaty wniesionej za szkolenie jest możliwy wyłącznie po okazaniu oryginału dowodu wpłaty, oraz karty przeprowadzonych zajęć. Zwrot pieniędzy następuje po odliczeniu opłat za część teoretyczną kursu (400zł.- niezależnie od ilości odbytych zajęć) i praktyczną (wyjeżdżone godziny - 1 godzina = 100 zł) - powiększoną o kwotę opłaty wynoszącej 100 zł- zawierającej  opłatę za czas poświęcony na przygotowanie i wydanie dokumentów. Za niewykorzystane jazdy przysługuje kursantowi zwrot wpłaconych pieniędzy po przedstawieniu oryginalnego dowodu wpłaty.  Zwrot wpłaconych pieniędzy oraz dokumentów następuje w przeciągu 7 dni od daty złożenia rezygnacji - gotówką lub przelewem na konto kursanta.

14 

Materiały dydaktyczne:

Kursant otrzymuje materiały dydaktyczne w postaci zeszytu do notatek oraz książki z z testami w postaci aplikacji. Za materiały dydaktyczne nie ponosi dodatkowych kosztów, jednakże jest zobowiązany wpłacić kaucję 50 zł, która po zwróceniu materiałów zostanie mu w całości oddana.

Nie wpłacenie kaucji skutkuje brakiem możliwości zabrania książki i płyty do domu.

15

Kursanci z innych szkół 

Każdy kursant, który odbywał kurs podstawowy w innej szkole, a chce się przenieść do Szkoły jazdy iprogres,  jest zobowiązany przedstawić kartę przeprowadzonych zajęć z innej szkoły oraz numer PKK wraz z numerem PESEL. 

Każdy kursant zobowiązany jest  również dokupić taką ilość godzin (min. 10)  jaka jest potrzebna do uzyskania potrzebnych umiejętności i zdać egzamin wewnętrzny z teorii i praktyki. Z egzaminu wewnętrznego teoretycznego można być zwolnionym pod warunkiem zdania egzaminu teoretycznego w WORD. 

 

Właściwość Sądu:

Wszelkie sprawy sporne wynikające z uczestnictwa w kursie prawa jazdy będą rozpatrywane przez sąd właściwy siedzibie Szkoły Umiejętności Użytecznych Progres.

15

Powyższy regulamin został zatwierdzony przez właściciela Szkoły Umiejętności Użytecznych Progres dnia 21.02.2024 i znajduje się do powszechnego wglądu w siedzibie firmy, na stronie internetowej, oraz jest przedstawiany na zajęciach organizacyjnych.

16

Wszelkie regulaminy z przed daty 21.02.2024 r tracą ważność.

17

 Każdy kursant przed zapisem na kurs jest zobowiązany zapoznać się ze wszystkimi postanowieniami regulaminu Szkoły. Wysyłając numer PKK Kursant prosi  o przyjęcie na kurs i potwierdza fakt zapoznania się z umową i regulaminem, zobowiązując się go przestrzegać i do niego się stosować.

            Krzysztof Dzimiński  - Właściciel Szkoły Umiejętności Użytecznych Progres

Nieniejszy mail jest pułapką na osoby rozsyłające niechciane wiadomości. Prosimy o nie wysyłanie na niego żadnych wiadomości gdyż Państwa adres może zostać pernamentnie zablokowany. alexander@secretcats.pl. Jeśli jesteś właścicielem niniejszej strony możesz usunąć tę notkę jednak pamiętaj, że ta pułapka ogranicza niechciane maile wpadające na Twoje skrzynki pocztowe.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress